ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

สถิติ

34,966 จำนวนผู้เข้าชม
15 หมวดหมู่
165 ชุดข้อมูล
3 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 160 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 4 testOrg
 • 1 NRIIS

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 11 มาตรฐานการวิจัย
 • 1 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 46 การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 14 โครงการวิจัย/งบประมาณ
 • 7 บุคลากรการวิจัย
 • 9 ผลงานวิจัย
 • 9 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 1 ทดสอบสร้างครั้งที่ 1
 • 1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม วช.
 • 0 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วช.
 • 1 การจัดการความรู้ วช.
 • 0 การจัดซื้อจัดจ้าง วช.
 • 0 การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.
 • 0 การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ วช.
 • 2 วช.

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด