ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ อ่านทั้งหมด

ชุดข้อมูล

สถิติ

29,528 จำนวนผู้เข้าชม
34 หมวดหมู่
151 ชุดข้อมูล
3 องค์กร

ชุดข้อมูลที่มีผู้เข้าชมมากสุด 5 อันดับ

องค์กรที่มีชุดข้อมูลมากสุด 5 อันดับ

 • 149 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 1 NRIIS
 • 1 testOrg

จำนวนชุดข้อมูลจำแนกตามหมวดหมู่

 • 4 มาตรฐานการวิจัย
 • 0 DV. ผกาวรรณ
 • 0 DV.เสาวลักษณ์
 • 1 รางวัลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 • 0 DV.สุทรามาศ
 • 0 DV.สุกัญญา
 • 0 DV.วัทธะนา
 • 0 DV.;วาทินี
 • 1 DV.กนกวรรณ
 • 0 DV.กฤษณา
 • 1 ข้อมูลภายในหน่วยงาน วช. วัทธะนา
 • 45 การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 4 ข้อมูลหน่วยงานภายใน วช. (เสาวลักษณ์)
 • 2 ข้อมูลภายในหน่วยงาน วช. (กนกวรรณ)
 • 14 โครงการวิจัย/งบประมาณ
 • 6 บุคลากรการวิจัย
 • 9 ผลงานวิจัย
 • 8 ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • 8 กบข.
 • 1 กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • 3 กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
 • 1 กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
 • 2 กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
 • 1 สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • 4 กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • 1 ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
 • 1 ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย
 • 2 ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 3 ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • 1 ภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย
 • 3 ภารกิจวิเทศสัมพันธ์
 • 1 ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม
 • 1 กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 1 อื่นๆ

ข่าวสารและประกาศ

อ่านทั้งหมด