ขนาดตัวอักษร
ภาษา

คำถามที่ถูกถามบ่อย

Open Data คือ อะไร

ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม