ขนาดตัวอักษร
ภาษา

การเตรียมพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้จากแป้งโดยใช้รังสีแกมมา

การเตรียมพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้จากแป้งโดยใช้รังสีแกมมา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ