ขนาดตัวอักษร
ภาษา

LiNH2-LiH-MWCNT ที่กดอัดเป็นเม็ดสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนประเภทเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ และเพิ่มขนาดความจุแก๊สไฮโดรเจนจากระดับห้องปฏิบัติการไปเป็นระดับถัง เก็บกักไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิงอนุกรม

LiNH2-LiH-MWCNT ที่กดอัดเป็นเม็ดสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนประเภทเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ และเพิ่มขนาดความจุแก๊สไฮโดรเจนจากระดับห้องปฏิบัติการไปเป็นระดับถัง เก็บกักไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิงอนุกรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS