ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ผลของอุณหภูมิสูงและรังสีอุลตราไวโอเลตต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความสามารถในการเกิดโรคของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Pyricularia oryzae Cav.) และโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว(Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker)

ผลของอุณหภูมิสูงและรังสีอุลตราไวโอเลตต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความสามารถในการเกิดโรคของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Pyricularia oryzae Cav.) และโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว(Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ