ขนาดตัวอักษร
ภาษา

การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของอนุพันธ์ 2-thiouracil

การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของอนุพันธ์ 2-thiouracil

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ