ขนาดตัวอักษร
ภาษา
images tabs group

การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

พบ 45 ชุดข้อมูล

เรียงโดย :

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาลและโรคขอบใบแห้ง

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2566
14 ผู้เข้าชม 3 download
images icon csv
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ผลของอุณหภูมิสูงและรังสีอุลตราไวโอเลตต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความสามารถในการเกิดโรคของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Pyricularia oryzae Cav.) และโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว(Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker)

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
5 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์สำหรับข้าวหอมมะลิ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
2 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่อ่อนไหวต่อการผลิตข้าวของประเทศไทยในอนาคต

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2565
5 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง และต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565
6 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

เทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวที่เหมาะสมกับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565
3 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

LiNH2-LiH-MWCNT ที่กดอัดเป็นเม็ดสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนประเภทเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ และเพิ่มขนาดความจุแก๊สไฮโดรเจนจากระดับห้องปฏิบัติการไปเป็นระดับถัง เก็บกักไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิงอนุกรม

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565
19 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการกำจัดเชื้อ Leptospira spp. เพื่อใช้ในการรักษาโรคฉี่หนู

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565
7 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การใช้อลูมินาที่เคลือบด้วยโพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์สำหรับการผลิตไบโอดีเซล

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565
5 ผู้เข้าชม 0 download
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลอง ผักบุ้งจีนและเผือก

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2565
14 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ศึกษาการจัดการเพื่อลดการสูญเสียปริมาณคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2565
6 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนาการผลิตถั่วหรั่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป

ช้อมูลงานวิจัยจาก NRIIS

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 เมษายน 2565
5 ผู้เข้าชม
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ