ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 32 ชุดข้อมูล

รูปแบบ : PDF

เรียงโดย :

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ราคาข้าว มันสำปะหลัง และถั่วเขียว ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ทดสอบ มด

การศึกษาพฤติกรรมราคาและการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญกรณีศึกษา : ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด กุ้งกุลาดำ

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ทดสอบ มด

การตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากด้วยก๊าซชีวภาพในจังหวัดอำนาจเจริญ : กรณีศึกษา ฟางข้าว กากมันสำปะหลัง ใบอ้อย และหญ้าเนเปียร์

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ทดสอบ มด

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2562 (ทดสอบ2)

ข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2562 ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2564
19 ผู้เข้าชม 1 download
images icon pdf images icon csv

รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2558

เพื่อเผยแพร่ชุดข้อมูลข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ต่อสาธารณะในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลด้าน ววน.

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564
6 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf images icon csv

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2559

การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2564
13 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf images icon csv images icon xlsx

ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ทางวาจากับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาประชากรศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตกรุงเทพมหานคร

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กันยายน 2564
9 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

100 ปีสายน้ำแห่งความสุข

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
2 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
24 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

100 years of innovations for sustainability

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2564
10 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
การส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 สิงหาคม 2564
15 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ผลงานวิจัย