ขนาดตัวอักษร
ภาษา

พบ 22 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ : ทดสอบ มด

เรียงโดย :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ข้าว และมันสำปะหลัง: กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon url
ทดสอบ มด

การเสริมใบมันสำปะหลังแห้งในสูตรอาหารที่ใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหลักเพื่อใช้เลี้ยงโคพื้นเมือง

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ราคาข้าว มันสำปะหลัง และถั่วเขียว ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ทดสอบ มด

การศึกษาวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชแบบผสมผสานในการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ยางพารา ลองกอง กาแฟ ส้ม และพืชผัก

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด

การศึกษาพฤติกรรมราคาและการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญกรณีศึกษา : ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด กุ้งกุลาดำ

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ทดสอบ มด

การวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง (ปีที่ 2)

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด

การวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด

การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา : ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด

การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปุ๋ยประสิทธิภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของข้าวและมันสำปะหลัง

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด

การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปุ๋ยประสิทธิภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของข้าวและมันสำปะหลัง

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
1 ผู้เข้าชม 0 download
images icon url
ทดสอบ มด

การตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากด้วยก๊าซชีวภาพในจังหวัดอำนาจเจริญ : กรณีศึกษา ฟางข้าว กากมันสำปะหลัง ใบอ้อย และหญ้าเนเปียร์

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
images icon pdf
ทดสอบ มด

การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อให้บริการความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจรายสินค้า : ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียเลกติกจากน้ำหมักแป้งข้าวเพื่อการควบคุมการระบาดเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลัง

ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565
0 ผู้เข้าชม 0 download
ทดสอบ มด